Krankheit

Neurofibromatose Typ I

NEUROFIBROMATOSIS, TYPE I; NF1

OMIM: 162200

Synonyme

  • Morbus von Recklinghausen
  • NF1
  • NEUROFIBROMATOSIS
  • VON RECKLINGHAUSEN DISEASE

Gen locations