Krankheit

Kardio-Fazio-Kutanes-Syndrom Typ 4

Cardiofaciocutaneous syndrome 4; CFC4

OMIM: 615280

Synonyme

Gen locations