Krankheit

Hypophosphatämie, dominante, mit Nephrolithiasis oder Osteoporose

Nephrolithiasis/osteoporosis, hypophosphatemic, 1

OMIM: 612286

Synonyme

Gen locations