Krankheit

Kardio-Fazio-Kutanes-Syndrom Typ 3

Cardiofaciocutaneous syndrome 3; CFC3

OMIM: 615279

Synonyme

Gen locations