Krankheit

Pseudohypoaldosteronismus Typ 2E

Pseudohypoaldosteronism, type IIE

OMIM: 614496

Synonyme

Gen locations