Krankheit

Hypoplastische Linksherz-Syndrom

HYPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROME

OMIM: 121014

Synonyme

Gen locations