Krankheit

Chondrodysplasie punctata 2

CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA 2, X-LINKED DOMINANT; CDPX2

OMIM: 302960

Synonyme

  • Conradi-H√ľnermann-Happle-Syndrom
  • CDPX2
  • CDPXD; CPXD
  • CONRADI-HUNERMANN SYNDROME
  • HAPPLE SYNDROME
  • CONRADI-HUNERMANN-HAPPLE SYNDROME

Gen locations