Krankheit

Atelosteogenesis

Atelosteogenesis

Synonyme

  • TYPE I
  • AOI
  • SPONDYLOHUMEROFEMORAL HYPOPLASIA; ATELOSTEOGENESIS
  • TYPE II
  • AOII
  • DE LA CHAPELLE DYSPLASIA; ATELOSTEOGENESIS
  • TYPE III
  • AOIII

Gen locations